ZANE HAIR CARE privacy

ZANE HAIR CARE ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทเป็นเจ้าของโดเมนเนม www.zanehaircare.com บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.zanehaircare.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางการโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นใดที่ท่านได้อนุญาตให้ติดต่อกับท่านเท่านั้น โดยบริษัทจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือเรื่องอื่นใด ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง “ติดต่อเรา” หรือ Call Center 02-123-1310 หรือตามช่องทางอื่นๆ ที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ โดยบริษัทจะทำการติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.zanehaircare.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.zanehaircare.com เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแผนก DATA SECURITY
อีเมล : datacontrol@wellnessmark.biz

โทรศัพท์ : 02-301-2951

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน จากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบว่าท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยคุกกี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้งานสนใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้อาจมีการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
4) ประเภทของการสืบค้น
5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ บทบัญญัติต่างๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือการระบุตัวบุคคล โดยให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.zanehaircare.com จะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ
2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เว็บไซต์ www.zanehaircare.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.zanehaircare.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.zanehaircare.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.zanehaircare.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.zanehaircare.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการส่งอีเมลแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ datacontrol@wellnessmark.biz
โทรศัพท์ : 02-301-2951

ช่องทางการติดต่อ

ZANEHAIRCARE.COM © COPYRIGHT 2019 All RIGHTS RESERVED.